Provozní řád

Zveřejněno: pátek 10. červenec 2015

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

I.1. Návštěvními prostorami Leteckého muzea v Kunovicích (dále jen LMK) se rozumí vymezené prostory určené pro individuální i hromadnou veřejně přístupnou prohlídku expozice, výstav či doplňkových kulturních akcí a programů.

I.1.1. Přístupnost těchto prostor je časově vymezena stanovenou otevírací dobou, je poskytována za finanční úhradu (vstupné) a se stanoveným rozsahem služeb zodpovědných pracovníků LMK. Časové vymezení doby návštěvnosti i výše vstupného jsou zveřejňovány ve vstupních prostorách LMK a na webové stránce LMK (www.museum-kunovice.cz).
Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na informačních panelech, případně v tisku, dalších médiích a na webové stránce LMK (www.museum-kunovice.cz).

I.1.2. Vstup do všech výstavních prostor LMK  je návštěvníkovi povolen po  předložení platné vstupenky. 
Z  bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých letounech a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 50 osob, nad tento počet je nutný souhlas.

I.1.3. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč nebo platební kartou. Případné placení fakturou řeší ekonomické oddělení LMK. Zakoupené vstupné se nevrací.

I.1.4. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí 30 minut před ukončením návštěvní doby.

I.1.5. Specifické žádosti návštěvníků na komentované prohlídky, umožnění vstupu mimo návštěvní dobu, poskytnutí zvláštních druhů prezentace poznatků i výsledků muzejní dokumentace lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s pověřenými pracovníky LMK individuálně.

I.1.6. Výše vstupného do expozic, na výstavy a další akce je stanovena individuálně a diferencovaně, jeho vyznačení je prezentováno v pokladně návštěvních prostor a na webové stránce LMK (www.museum-kunovice.cz) a je v souladu s výší ceny uváděné na prodávaných vstupenkách.

I.1.7. LMK poskytuje výhody a slevy ze stanovené ceny vstupného individuálním a hromadným návštěvníkům na základě podmínek sjednaných mezi LMK a organizacemi nabízejícími koordinované služby v rámci rozvoje turistického cestovního ruchu, spolupráce muzeí, kulturních zařízení apod. Výhody a slevy jsou prezentovány v pokladně návštěvních prostor a na webové stránce LMK (www.museum-kunovice.cz). Mimo uvedené časově vymezené výhody a slevy může odpovědný zástupce LMK na základě konkrétní žádosti poskytnout jednorázové výhody a slevy.

 

Hlava II.

Provozní doba muzea

II.1. Provozní doba muzea začíná 1. dubna a končí 31. října. Otevřeno je denně o sobotách, nedělích a ve státní svátek. Otevřeno je od 9.00 h do 17.00 h. Prohlídky v
červenci a srpnu jsou v době od 9.00 do 20.00 h. Vždy 30 minut před ukončením návštěvní doby je návštěvníkům k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury a upomínkových předmětů.

II.2. V nutných případech má pokladní právo otevření pokladny operativně pozměnit, návštěvníci však musí být o této změně informováni. Informace o změnách musí být vyvěšena u vstupu do LMK na viditelném místě.

Hlava III.

Ceny vstupného, publikací, upomínkových předmětů 

III.1. Ceny vstupného jsou stanoveny takto:

PLNÉ VSTUPNÉ (dospělí)                        60,- Kč

ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (viz slevy)              40,- Kč

RODINNÉ VSTUPNÉ 1 dospělý + 2 děti    80,- Kč

                                   1 dospělý + 3 děti  100,- Kč

                                   2 dospělý + 1 dítě  100,- Kč

                                   2 dospělý + 2 děti  120,- Kč

                                   2 dospělý + 3 děti  150,- Kč

Platí pro děti 6-15 let. Každé další dítě zaplatí zlevněné vstupné.

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ  od 25 osob         40,- Kč/osoba

Školní zájezdy a hromadné výpravy nad 40 osob  individuálně dle PŘEDBĚŽNÉ DOHODY - kontakt zde

VSTUPNÉ NA AKCE základní vstupné      100,- Kč

                               zlevněné vstupné       60,- Kč

SLUŽBY

            - doprovod a výklad           400,- Kč/skupina (PO PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ - pouze pro skupiny 10 - 25 osob!)

            - foto a video -interiery / kokpity 200,- Kč/osoba (PO PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ - pouze u vybraných  letounů.)

            - foto a video - svatby, spol. akce apod. 1 000,-  Kč (PO PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ)

            Fotografování v areálu a v přístupných exponátech zdarma.

 

SLEVY

sleva se poskytuje

  • starobním důchodcům
  • žákům základních škol, učňům a studentům (řádné studium) po předložení příslušného dokladu o studiu
  • vojákům AČR, po předložení příslušného dokladu

 

ZDARMA

volný vstup mají

 • děti do věku 6 let
 • členové Slováckého aeroklubu Kunovice, po předložení platného členského průkazu
 • držitelé čestných vstupenek LMK, po předložení platné celoroční vstupenky
 • novináři na služební cestě, po předložení průkazu
 • řidiči hromadných zájezdů
 • dva členové doprovodu hromadné výpravy čítající více než 25 osob
 • držitelé průkazů ZTP
 • ZTP/P a jedna doprovázející osoba
 • pedagogický dozor při hromadných výpravách 

III.2. Vstupenka do muzea je nepřenosná, platí k jednorázovému vstupu do expozice a na akce. 

III.3. Ceny publikací a upomínkových předmětů jsou k dispozici u pokladny. 

 

Hlava IV.

Ochrana a bezpečnost sbírek a ochrana majetku LMK

IV.1. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny službu konajících zaměstnanců LMK (průvodci, pokladní, pověření pracovníci). Při skupinových výpravách nese odpovědnost vedoucí (např. učitel, vychovatel). 

IV.1.2     Dětem do 10 let věku je vstup umožněn pouze v doprovodu dospělých osob.

IV.1.3.  Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavené předměty nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány. 

IV.1.4. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní.  Rovněž je zakázán volný pohyb psů a jiných zvířat výjimkou vodícího psa pro nevidomé. 

IV.2. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu LMK, je povinen ji plně nahradit dle platných zákonů a obecně právních předpisů. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude  vyžádána asistence policie ČR  (§ 13, zák.č. 283/91 Sb.). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů LMK. 

IV.2.1 Při neuposlechnutí pokynu, nebo zákazu vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností sbírek, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z objektu bez náhrady zaplaceného vstupného. Kromě toho se vystavuje možnosti postihu dle platných zákonů a obecně právních předpisů. 

IV.2.2. Je zakázáno jakkoli poškozovat sbírky i jiný majetek zejména:
        a) dotýkat se bez povolení pracovníků muzea vitrín a vystavených exponátů. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením pověřené osoby.

        b) psát nebo malovat po exponátech nebo je jinak poškozovat 

        c) vstupovat na exponáty a do expozic mimo schůdky nebo zřetelně označená místa

        d) Jakkoliv manipulovat s vystavenými exponáty

        e) konzumovat pokrmy a nápoje uvnitř letounů a expozic muzea

        e) rušit hlukem (hudbou, nepovoleným zpěvem, reprodukovanou hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) návštěvníky či výklad průvodce 

        f) odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.

 

IV.3. Fotografování vystavených exponátů ve výstavních prostorách je povoleno, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak,  výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu.

IV.3.1.Výjimky fotografování  povoluje odpovědný zástupce LMK. V případě povolení je autor snímku povinen zajistit při zveřejnění dodržení podmínek zachování
autorského práva a zveřejnit údaje, že fotografované předměty jsou majetkem LMK či v jeho správě.

IV.3.2. Muzeum je schopno zajistit profesionální fotografování vlastními pracovníky na základě objednávky a za finanční úhradu.

IV.4. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady zaplaceného  vstupného.

 

Hlava V.

Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

V.1. Uvnitř návštěvnických objektů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci v průběhu prohlídky povinni řídit se pokyny pracovníků LMK. 

V.2. Návštěvníci výstavních prostor a zejména při pohybu na schodištích a  schůdcích k a do letounů musí důsledně dbát zvýšené opatrnosti  a v případě nejistoty se řídit pokynů pověřených pracovníků z důvodu vlastní bezpečnosti.

V.2.1. V případě úrazu návštěvníka zajistí službu konající zaměstnanec první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do jednoho dne nadřízenému pracovníkovi.

 

Hlava VI.

Závěrečná ustanovení

VI.1. LMK  nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení Provozního a návštěvního řádu Leteckého muzea v Kunovicích.

VI.2. Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize, jež je vedena v pokladně LMK.  V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného pracovníka, odpovědného zástupce LMK  nebo přímo na vedení Slováckého aeroklubu Kunovice.

VI.3. Tento provozní řád schválila dne 31. 3. 2015 Rada Slováckého aeroklubu Kunovice.

VI.4. Změna jakéhokoliv ustanovení provozního řádu může být provedena pouze usnesením Rady Slováckého aeroklubu Kunovice.

 

Provozovatel:

Slovácký aeroklub Kunovice, spolek
Letecká 1383
686 04 Kunovice
IČ: 00557587
DIČ: CZ00557587
Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném KS v Brně ve vložce L pod č. 1860

Odpovědná osoba: Martin Hrabec
Tel.: +420 602 749 358

 

Schválila Rada Slováckého aeroklubu Kunovice

V Kunovicích 31. března 2015
Rada Slováckého aeroklubu Kunovice

Zobrazení: 5641